اگرچه برگهای زرد درختان ریخته و حرارت روز از میان رفته ولی مگو گذشته مرده وسپری

شده .

 

اگرچه فلوت من آهنگ عشق سر نمیدهد و آبشار سرود محبت نمی خواند ولی مگو

 

گذشته مرده وسپری شده .

بگذار شاخه های زرد بار دیگر سرسبز شوند و زندگی را از سر گیرند

 زیرا ، اگرچه فلوت من آهنگ عشق سر نمیدهد و آبشار سرود محبت نمی خواند ولی

گذشته هرگز نمی میرد ....

 

هر گاه برنده ای مرتکب اشتباهی میشود می گوید اشتباه کردم ولی

 

هر گاه بازنده ای مرتکب اشتباه میشود می گوید تقصیر من نبود .

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید