و باز دوباره شب فرا میرسد...

در میان خلوت و سکوت خواستنی اش

آدمها خفته ،

آنچنان معصوم که گویی بکر ترینند ،

اما با طلوع صبح فردا ،

دوباره نقابها بر چهره است ،

کاش همه در خواب معصومانه بودیم...

/ 1 نظر / 4 بازدید