اسمشو چی میخوای بذاری؟

.......

وسط داد و ناله ها ، در اوج درد برای اینکه حواسش را پرت کنم می پرسم :

حالا اسمشو چی می خوای بذاری ؟بریده بریده می گوید : نمی دونم ببینم شوهرم

چی میگه .

عصبانی می شوم : بچه ی تو را ، تو داری این جوری درد می کشی ، اونوقت

شوهرت ...

بیچاره فقط کم داشت در این شرایط یکی برایش درباره ی حقوقش سخنرانی کند .

( ولی واقعا عجیبه که حتی در این لحظه هم حس نمی کنند ” حق “ بیش تری

دارند )

این دفعه بعدش پرسیدم : خب ، حالا چی دلت می خواد ؟

گفت : خودم دوست دارم بذارم زهرا ولی شوهرم میگه شقایق ..

گفتم : شقایق قشنگتره بعد یکهو خودم رو جمع کردم . اما نظر تومهمه ، باید

اسمشو هرچی دوست داری بذاری!!!

..........

( اینجا همه زن هستند / فصل زنان ، جلد سوم )

/ 1 نظر / 15 بازدید