دل من غمگین تر از آن است که بتواند با یک شاخه گل شاد شود و خنده بر لبانم نقش بندد و...

 

 نگاه من بی قرار تر از پنجره ای است که باران بتواند انتظار شکسته اش را لمس کند...

/ 1 نظر / 4 بازدید