خوشبختی

خوشبختی شاید سادگی سلام یه بچه گلفروش باشه.
خوشبختی شاید توی سفره مادربزرگ باشه.
خوشبختی شاید اولین نگاه به دستهای پیرمرد رفتگر باشه.
خوشبختی شاید صداقت یه همسر وفادر به خانواده اش باشه.
خوشبختی شاید توی عصای سفید یه آدم کور باشه.
خوشبختی شاید تو دل بچه های دبستانی باشه.
خوشبختی شاید شناختن آدمهای اطرافت باشه بعد از کلی رفاقت.
خوشبختی شاید انتظار دیدن یک دوست باشه از راهی خیلی دور.
خوشبختی شاید توی نمازها و دعاهای پدر و مادر باشه.
خوشبختی شاید همین لحظه ای باشه که من دارم می نویسم...!

/ 0 نظر / 5 بازدید