خیال حقیقت مطلق را می بیند-جایی که گذشته , اکنون و اینده به هم می رسند...

خیال نه به واقعیت ظاهر محدود است و نه به مکان.

همه جا می زید.در کانون است و ارتعاش های تمامی

حلقه هایی را احساس می کند که شرق وغرب به گونه ای

مجازی در ان جای دارند. خیال, ازادی ذهن است.

به جنبه های گوناگون هر چیز تحقق می بخشد....

خیال رو به تعالی ندارد: نمی خواهیم رو به تعالی داشته باشد, فقط می خواهیم اگاه تر باشیم.

دوست دارم سراسر رندگی ام را که در من است, بریزم و هر لحظه را تا نهایتش درک کنم.

/ 1 نظر / 4 بازدید