مردمان می فهمند ، مردمان ساکت و صبور می فهمند.

 

مردمان دیریست که از راز واژگان ساده من به معنای بعضی آواز ها رسیده اند.

رازی دارد این سادگی ، این رسیدن رویا....

 

/ 0 نظر / 4 بازدید