جمعه ساکت
جمعه متروک
جمعه چون کوچه های کهنه غم انگیز
جمعه اندیشه های تنبل بیمار
جمعه خمیازه های موذی کشدار
جمعه بی انتظار
جمعه تسلیم
خانه خالی
خانه دلگیر
خانه در بسته بر هجوم جوانی
خانه تاریکی و تصور خورشید
خانه تنهایی و تفال و تردید
خانه پرده ..کتاب.. گنجه.. تصاویر
آه..چه آرام و پرغرور گذر داشت
زندگی من چون جویبار غریبی
در دل این جمعه های ساکت متروک
در دل این خانه های خالی دلگیر
آه..چه آرام و پرغرور گذر داشت...

فروغ فرخزاد

/ 1 نظر / 4 بازدید