می دانم که نمی دانم یا نمی دانم که می دانم؟!

بابا آب داد و احتمالاْ نان!

می دانی ما مشقهامان را از بر بودیم،که مشق، تنها سیاه است!

شاید هم زندگی سیاهه ی مشق است!

ما فقط مشق نوشته ایم... نوشته ایم...نوشته ایم...

ورق زده ایم...صرف کرده ایم....ولی فقط سیاه مشق نوشته ایم!

آری... بابا آب داد ... و نان نیز !

که ما نه نانمان کم است، نه آبمان!

پس حتما خوشی زیاد زده زیر دلمان ؟؟ یا .....؟

 

 

 

/ 1 نظر / 4 بازدید