وبعدازاین...

 

                 من فراموش خواهم شد

                                                         در پس کوچه بن بست

                                                                                           ودرازدحام برگهای مرده پائیز...

 

/ 2 نظر / 4 بازدید