همه چیز براساس اسناد و مدارک سنجیده میشه ! حتی بودنت ! یک شناسنامه می تونه

مدرکی باشه برای زنده بودنت ! حتی اگه فقط در ظاهر زنده باشی !هستم ، هستی ، هست / بودم ، بودی ، بود


هستیم ، هستید ، هستند / بودیم ، بودید ، بودند

 

/ 1 نظر / 4 بازدید