● ● ●

سه نقطه های زندگیم ،زیاد شده اند انگار!و من مدام،حسابشان از دستم در می رود.سه نقطه های زندگیم ،خوانده نمی شوند ،فقط سه نقطه اندو مثل غبارهای گیج ،کوچک و بزرگ می شوند.سه نقطه های زندگیم ،مثل سرفه اند ،که هی سراغ دارو را از من می گیرندو روی ترکهای روحم می نشینند .سه نقطه ها ، سه نقطه اندکه شعرهایم را به بازی می گیرندو روی شناسنامه ام راه می روند ،تا برسند به صفحه آخرشسه نقطه ها ، فقط سه نقطه اند./ 2 نظر / 5 بازدید
یک کودک

ye fast foodi has nazdike unimoon esmesh 3 noghtas!! enghad jigoole!